Κατάλογος επιχειρήσεων
εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα

Εταιρείες logis­tics, αποθήκευση, 3pl, μεταφορές, αποθήκες, προμήθειες, συσκευασία, wms, εφοδιασμός, ναυτιλία, εξοπλισμός, con­tainer, ship­ping, cargo, ware­house­m­an­age­mentsys­tem, crm, erp, τηλεματική και άλλα θέματα για τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα,