Ορισμός των Logistics

Logis­tics είναι η φυσική διανομή των προϊόντων και συγκεκριμένα εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική
και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το
σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των
πελατών. Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογών των Logis­tics περιλαμβάνουν τα: Busi­ness Logis­tics, Sys­tems
Logis­tics, Mar­itime Logis­tics, Logis­tics Υγείας, Logis­tics Στρατού, Περιβαλλοντικά Logis­tics, City
Logis­tics, Cri­sis Logis­tics, Logis­tics Υπηρεσιών, Agro-​logistics, Sup­ply Chain Man­age­ment Logis­tics
Infor­ma­tion Sys­tems και Reverse Logistics.

Τα Logis­tics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία.

Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική
διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη
ικανοποίηση των πελατών της.
Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις
επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, από πρώτες ύλες να καταλήξει
στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της ροής προίόντων και πληροφοριών σε
αυτήν την αλυσίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε μία παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή οικονομία, όπου
ο ανταγωνισμός από ατομικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική
αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας).
Τα Logis­tics αφορούν σε:
Απαιτήσεις:
Οι δραστηριότητες των Logis­tics εμπλέκονται με την ανάλυση, σύνθεση και καθορισμό των πόρων που
απαιτούνται να επιτύχουμε ένα σκοπό ή να φέρουμε σε πέρας μία επιχείρηση κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες. Ο συνολικός στόχος, του να καθορίσουμε απαιτήσεις είναι μία λειτουργία σχεδιασμού που

εμπλέκει ταυτόχρονα και την στρατηγική και τα Logis­tics. Ο καταμερισμός των κυρίων διαθέσιμων
πόρων, αν είναι λιγότεροι από τους απαιτούμενους και η αξιολόγηση του αποτελέσματος των ελλείψεων
για την επίτευξη των κυρίων στόχων, είναι κύριες ευθύνες της στρατηγικής και όχι λειτουργία των
Logis­tics.
Σχεδιασμό:
Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει όλο το πλάνο του σχεδιασμού μέσα από λεπτομερή σχεδιασμό των
προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, δοκιμής και αξιολόγησης
του σχεδιασμού. Το Logis­tics Engi­neer­ing έχει να κάνει με τον σχεδιασμό του εφοδιασμού και της
συντήρησης κάτω από το πρίσμα της αποτελεσματικότητος κόστους, σε αντίθεση του σχεδιασμού της
εύκολης παραγωγής ή χρήσης.

Πόρους:
Πρώτες ύλες (υλικά),εξοπλισμός εγκαταστάσεις, Προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων και
πληροφοριών. Τα Logis­tics συχνά συνδέονται με την διοίκηση των υλικών, όμως οι τεχνικές της
διοίκησης των υλικών μπορούν επίσης να εφαρμοσθούν στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού,
χρημάτων και πληροφοριών.
Οι δραστηριότητες των Logis­tics, επίσης συμπληρώνουν και υποστηρίζουν την στρατηγική και
την τακτική. Υποστηρίζουν τους στόχους, τα σχέδια και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των
συστημάτων.
Τα τελευταία χρόνια, νέες και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισέλθει στο χώρο των
logis­tics και έχουν επιφέρει θεαματικές αλλαγές: εκεί που η απογραφή της αποθήκης απαιτούσε μολύβι,
χαρτί και αρκετό χρόνο, τώρα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω φορητών τερματικών (σκάνερ) και
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η κακή οργάνωση της αποθήκης, ο ανεφοδιασμός χωρίς πρόγραμμα και
σύστημα και τόσα άλλα αρνητικά, έχουν δώσει τη θέση τους σε ολοκληρωμένα συστήματα υψηλής
ευφυΐας και αποτελεσματικότητας.