Τι είναι τα Logis­tics; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τι είναι τα Logistics;

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)
Κάθε σύγχρονη οικονομική μονάδα επιδιώκει την μεγιστοποίηση της αξίας των αγαθών/​υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Η εφαρμογή των Logis­tics επιδιώκει να συντονίσει όλες τις προσπάθειες που γίνονται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού, έτσι ώστε η επιδιωκόμενη αύξηση της αξίας σε μία φάση να μην προκαλεί μείωση της πρότυπης αξίας σε προηγούμενη ή επόμενη φάση. Η λειτουργία των Logis­tics αποτελεί μία σύνθεση με σκοπό την βελτιστοποίηση των επί μέρους λειτουργιών: man­age­ment του εφοδιαστικού περιβάλλοντος, διοίκηση μεταφορικής λειτουργίας, αποθήκευση και έλεγχος πρώτων υλών, διοίκηση παραγωγής, προγραμματισμός και προβλέψεις, διανομή προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών και ser­vice, διαχείριση υποπροϊόντων και αχρήστων κ.ά. Η αύξηση της αξίας επιτυγχάνεται μέσω των πέντε στρατηγικών στόχων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Logistics:
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και παράδοση προϊόντων χωρίς ελαττώματα
 • Χρήση του χρόνου ως ανταγωνιστικού εργαλείου
 • Μείωση του ολικού κόστους και αύξηση της αξιοπιστίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Καθιέρωση και συντήρηση τεχνολογικής υπεροχής σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προέρχονται από το εξωτερικό εφοδιαστικό περιβάλλον
Βασικά εργαλεία για την εφαρμογή της επιστήμης των Logis­tics στις οικονομικές μονάδες θεωρούνται:
 • Η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού μέσω σύγχρονων μεθόδων διοίκησης όπως εφαρμογή διαλειτουργικών ομάδων εργασίας και σχεδιασμός αμοιβαία επωφελών συνεργασιών (win-​win) με πελάτες και προμηθευτές
 • Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής (π.χ. CALS, CAD/​CAM, elec­tronic com­merce, DRP, MRP)
 • Οι σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης και χειρισμού προϊόντων (π.χ. auto­mated ware­hous­ing, bar-​coding technologies)
 • Οι δοκιμασμένες τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας, ποσοτικής ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.

Διαχείριση Eφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των ενεργειών-​δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, την παραγωγή-​μεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της διανομής. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει το συντονισμό και τη συνεργασία με όλους τους εταίρους του καναλιού εφοδιασμού, πού μπορεί να είναι προμηθευτές, μεσάζοντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third Party Logis­tics (3PL) και πελάτες. Κατ’ ουσία, η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει το σχεδιασμό, τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις τόσο μέσα στις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ αυτών. Ο αντικειμενικός λοιπόν σκοπός της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας κατά μήκος της αλυσίδας που συνεπάγεται την αύξηση της κερδοφορίας όλων των εταίρων της. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατανόηση και ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών στον απαιτούμενο χρόνο, και με την προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού κόστους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, απαραίτητα χαρακτηριστικά των εφοδιαστικών αλυσίδων που ανταγωνίζονται μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι η ευελιξία και η ταχεία προσαρμοστικότητα τους στις δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Logis­tics

Logis­tics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογών των Logis­tics περιλαμβάνουν τα: Busi­ness Logis­tics, Sys­tems Logis­tics, Mar­itime Logis­tics, Logis­tics Υγείας, Logis­tics Στρατού, Περιβαλλοντικά Logis­tics, City Logis­tics, Cri­sis Logis­tics, Logis­tics Υπηρεσιών, Agro-​logistics και Reverse Logistics.

Τα Logis­tics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία.

 • Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της.
 • Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της ροής προίόντων και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε μία παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή οικονομία, όπου ο ανταγωνισμός από ατομικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας).Διάφοροι τομείς των Logis­tics είναι οι εξής:
 • Busi­ness Logistics
 • Sys­tems Logistics
 • Defense Logistics
 • Cri­sis Logistics
 • Sup­ply Chain Management
 • Envi­ron­men­tal Logistics
 • Logis­tics in Services
 • Logis­tics Infor­ma­tion Systems


Τα Logis­tics αφορούν σε:Απαιτήσεις:
Οι δραστηριότητες των Logis­tics εμπλέκονται με την ανάλυση, σύνθεση και καθορισμό των πόρων που απαιτούνται να επιτύχουμε ένα σκοπό ή να φέρουμε σε πέρας μία επιχείρηση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο συνολικός στόχος, του να καθορίσουμε απαιτήσεις είναι μία λειτουργία σχεδιασμού που εμπλέκει ταυτόχρονα και την στρατηγική και τα Logis­tics. Ο καταμερισμός των κυρίων διαθέσιμων πόρων, αν είναι λιγότεροι από τους απαιτούμενους και η αξιολόγηση του αποτελέσματος των ελλείψεων για την επίτευξη των κυρίων στόχων, είναι κύριες ευθύνες της στρατηγικής και όχι λειτουργία των Logis­tics.
Σχεδιασμό:
Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει όλο το πλάνο του σχεδιασμού μέσα από λεπτομερή σχεδιασμό των προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, δοκιμής και αξιολόγησης του σχεδιασμού. Το Logis­tics Engi­neer­ing έχει να κάνει με τον σχεδιασμό του εφοδιασμού και της συντήρησης κάτω από το πρίσμα της αποτελεσματικότητος κόστους, σε αντίθεση του σχεδιασμού της εύκολης παραγωγής ή χρήσης.
Εφοδιασμό:
Αυτή η περιοχή εμπλέκει τον φυσικό εφοδιασμό και διανομή όλων των διαθέσιμων πόρων π.χ. προμήθειες, πρόσληψη και εκπαίδευση Προσωπικού, υποστήριξη παραγωγής, συσκευασία, Διοίκηση Αποθεμάτων, διακίνηση και μεταφορές, ιχνηλασιμότητα προϊόντων, διαδικασία παραγγελιών, αποθήκευση, αποσύρσεις, κ.λ.π. Υπάρχουν λειτουργίες που δημιουργούν ‘χρονική και χωροταξική χρησιμότητα’ σε αντίθεση με τις λειτουργίες παραγωγής που χρησιμοποιούν ‘χρησιμότητα τυποποίησης’ και τις λειτουργίες του mar­ket­ing που δημιουργούν ‘χρησιμότητα ιδιοκτησίας’.
Συντήρηση:
Η συντήρηση εκλαμβάνεται ευρέως σαν την διατήρηση των εγκαταστάσεων, προϊόντων,ανθρώπινου δυναμικού,συστημάτων και υπηρεσιών των παραγωγών και χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας,διατήρησης και ανάκτησης όλων των διατιθέμενων πόρων.
Πόρους:
Πρώτες ύλες (υλικά),εξοπλισμός εγκαταστάσεις, Προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων και πληροφοριών. Τα Logis­tics συχνά συνδέονται με την διοίκηση των υλικών, όμως οι τεχνικές της διοίκησης των υλικών μπορούν επίσης να εφαρμοσθούν στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, χρημάτων και πληροφοριών.Οι δραστηριότητες των Logis­tics συμπληρώνουν και υποστηρίζουν την στρατηγική και την τακτική. Υποστηρίζουν τους στόχους, τα σχέδια και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των συστημάτων. Τα υποστηριζόμενα συστήματα μπορεί να είναι Οργανισμοί ή μεμονωμένα άτομα.Ο παραπάνω ορισμός των Logistcs δεν δηλώνει ότι τα Logis­tics προσδιορίζουν τις απαιτήσεις, ούτε ότι είναι μηχανικός σχεδιασμός, ούτε ότι είναι διοίκηση. Δηλώνει μόνο ότι: όταν μία προκαθορισμένη διοίκηση, συγκεκριμένη τεχνική μεθοδολογία και συγκεκριμένες τεχνικές δραστηριότητες, εμπλέκονται με ειδικές λειτουργίες υποστήριξης , τότε ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών αποτελεί εφαρμογή των Logis­ticsΗ εφαρμογή των Logis­tics έχει διαφορετικούς τρόπους δράσης και διαφορετικά αποτελέσματα κατά περίπτωση, που εξαρτώνται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.Παράγοντες όπως:

 • Η οικονομική κατάσταση
 • Η πολιτική κατάσταση
 • Το κοινωνικό καθεστώς
 • Το μορφωτικό επίπεδο
 • Το ηθικό περιβάλλον
 • Το τεχνολογικό περιβάλλον
 • Το νομικό καθεστώς
 • Το φυσικό περιβάλλον

Εκείνος όμως ο παράγοντας που έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη λογική, που αν είναι αλόγιστη, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την αποτυχία του οποιουδήποτε εγχειρήματος αλλά και την καταστροφή του ίδιου του ανθρώπου και κατ’επέκταση της ίδιας της φύσης.
BUSI­NESS LOGIS­TICSBusi­ness Logis­tics είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του ελέγχου της επιτυχημένης(efficient)και της αποτελεσματικής(cost effective)ροής των πάσης φύσεως υλικών, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν, και όλων των σχετιζομένων πληροφοριών, από την πηγή προμήθειας(point of orgin) μέχρι τον τελικό καταναλωτή (point of consumption).Ερμηνεύοντας τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνουμε ότι στην σύγχρονη επιχείρηση τα logis­tics είναι υπεύθυνα για την διάθεση όλων των κατηγοριών υλικών (από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν) στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διατιθέμενους πόρους.
Logis­tics λοιπόν στην σύγχρονη επιχείρηση σημαίνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Διανομή των προϊόντων (Phys­i­cal Dis­tri­b­u­tion) από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
 • Υποστήριξη της παραγωγής (Pro­duc­tion Sup­port) με όλο το απαιτούμενο στην κάθε φάση
  υλικό (πρώτες ύλες, ημιέτοιμα προϊόντα, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.)
 • Προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού για την υλοποίηση των
  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, εμπλέκονται και συνεργάζονται σχεδόν όλα τα τμήματα της σύγχρονης επιχείρησης, δηλαδή αναλυτικότερα και με απλά λόγια σε μία επιχείρηση Logis­tics σημαίνει:

 • Μεταφορικά μέσα: (αριθμός,μέγεθος,είδος κλπ)προκειμένου να μεταφερθεί το προϊόν από
  και προς την επιχείρηση.
 • Man­age­ment Διανομών: Καθορισμός βελτιστοποιημένων δρομολογίων, χρόνων παράδοσης
  των προϊόντων κ.λ.π.
 • Αποθηκευτικοί Χώροι: Θέση,μέγεθος,εξοπλισμός κλπ.
 • Αποθέματα: Καθορισμός ειδών,ύψους αποθεμάτων,σημείων αναπαραγγελίας μοντέλων
  παρακολούθησης των αποθεμάτων,πολιτικής ελέγχου κλπ.
 • Ιχνηλασιμότητα: Υποτύπωση του τι έχουμε διαθέσει που και τι έχουμε προμηθευτεί από που.
  Η υποτύπωση αυτή αποδεικνύεται πολύτιμη σε περιπτώσεις ανακλήσεως προϊόντων.
 • Προμήθειες: Επιλογή πηγών προμήθειας,καθορισμός κριτηρίων επιλογής προμηθευτών,
  καθορισμός πολιτικής ποιότητας πρώτων υλών κλπ.
 • Προσωπικό: Απαιτήσεις σε προσωπικό ποσοτικά και ποιοτικά για την υλοποίηση του
  συγκεκριμένου επιχειρηματικού έργου.
 • Εκπαίδευση: Προσδιορισμός και παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης στο προσωπικό
  προκειμένου να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας με επιτυχία το έργο που του έχει ανατεθεί.
 • Εγκαταστάσεις: Προσδιορισμός και απόκτηση όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων που
  είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Τεκμηρίωση: Ανάπτυξη γραπτών οδηγιών και διαδικασιών για όλες τις δραστηριότητες με τη
  σύνταξη εγχειριδίων και λοιπών γραπτών οδηγιών που είναι ουσιαστικές για την ορθή διεξαγωγή
  των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Logis­tics Infor­ma­tion Sys­tem: με βάση το οποίο θα επεξεργάζονται και θα αξιοποιούνται
  όλες οι απαραίτητες για τα Logistics,πληροφορίες.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός συσχέτισης και αλληλεπίδρασης των τομέων δράσης των Logis­tics δηλαδή του phys­i­cal distribution,της υποστήριξης της παραγωγής και των αγορών/​προμηθειών είναι μεγάλος και απαιτεί επιτυχημένη και αποτελεσματική επιχειρηματική δράση και αρμονική συνεργασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικά ‚απαιτείται συνεχής συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μάρκετινγκ και Παραγωγής ώστε:

 • Να τεθούν τα επίπεδα (όρια) εξυπηρέτησης πελατών.
 • Να καθοριστούν οι ανάγκες των πελατών για την εξυπηρέτηση τους.
 • Να καθοριστούν οι αντιδράσεις των πελατών στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση.
 • Να καθορίζονται συγκεντρωτικές ποσότητες για παραγγελίες πρώτων υλών.
 • Να επιτευχθεί συντονισμός του ρυθμού και χρόνου παραγωγής με τις δραστηριότητες Logistics.

SYS­TEMS LOGIS­TICSΜε τον όρο Sys­tems Logis­tics ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών συντονισμένης ανάπτυξης όλων των στοιχείων υποστήριξης ενός συστήματος, οι οποίες αρχίζουν από τη φάση της σχεδίασης του συστήματος και ολοκληρώνονται παράλληλα με αυτό, με σκοπό να το διατηρούν διαθέσιμο (avail­able) στο μέγιστο της απόδοσης του (Sys­tems Effec­tive­ness) με ταυτόχρονη μείωση του Συνολικού Κόστους στον προγραμματισμένο Κύκλο Ζωής (Life Cycle Cost)Το βασικό εργαλείο man­age­ment με το οποίο γίνεται πράξη η φιλοσοφία της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης του κάθε συστήματος στον κύκλο ζωής του είναι το Inte­grated Logis­tics Sup­port (ILS) που βασίζεται:Στο Con­fig­u­ra­tion του ΣυστήματοςΣτο μοντέλο Επιχειρησιακής Λειτουργίας καιΣτις απαιτήσεις σε Logis­tics
Οι τομείς υποστήριξης που καλύπτει ένα πρόγραμμα ILS είναι:

 • Συντήρηση. Σωστή και προγραμματισμένη συντήρηση του συστήματος (προληπτική
  και διορθωτική), προκειμένου να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση και σε επιχειρησιακή
  ετοιμότητα, ώστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα και ο ωφέλιμος χρόνος ζωής.
 • Εφοδιασμός. Τα υλικά διαθέσιμα στην σωστή ποσότητα,ποιότητα,τόπο και χρόνο ώστε να
  εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουρργία και συντήρηση του συστήματος.
 • Μέσα Ελέγχου και Υποστήριξης. Όλα τα απαραίτητα μέσα ελέγχου και συντήρησης του
  συστήματος.
 • Phys­i­cal Distribution-​Materials Han­dling & Stor­age Equip­ment. Διάθεση και πλήρης αξιοποίηση
  όλων των απαραίτητων μέσων για την διατήρηση, αποθήκευση και διακίνηση τόσο του κυρίως
  συστήματος καθώς και όλων των υποσυστημάτων και απαραίτητων για την υποστήριξη
  και τη λειτουργία των μέσων και υλικών.
 • Προσωπικό και Εκπαίδευση.Αφορά το απαραίτητο ποσοτικά και ποιοτικά αλλά και κατάλληλο
  εκπαιδευμένο προσωπικό για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.
 • Εγκαταστάσεις. Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες και πρέπει να είναι διαθέσιμες
  προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί και να συντηρείται στο κατάλληλο περιβάλλον.
 • Τεκμηρίωση. Όλα τα απαραίτητα για το χειρισμό,τη λειτουργία και τη συντήρηση
  του συστήματος, εγχειρίδια στην κατάλληλη μορφή και όλες τις απαραίτητες σε ποσότητα
  και ποιότητα πληροφορίες.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Υποστήριξη του συστήματος με Η/​Υ στους τομείς λειτουργίας
  (π.χ. Com­puter sim­u­la­tion) και υποστήριξης (π.χ. man­age­ment προσωπικού αποθεμάτων κλπ.)